Νέα

Ο ΟΑΕΕ «βιάζεται» για την εφαρμογή του νόμου-λαιμητόμου

Με ιδιαίτερη «βιασύνη» προετοιμάζεται η Διοίκηση του ΟΑΕΕ για την εφαρμογή του αντιασφαλιστικού νόμου-λαιμητόμου 4387 /12.05.2016  (ΦΕΚ 85/Α’).

Γι’ αυτό ο Διοικητής του ΟΑΕΕ ΔημήτρηςΤσακίρης προχώρησε στην έκδοση της Εγκυκλίου 18/2016 με την οποία κατατάσσει σε δύο βασικές κατηγορίες του μελλοντικούς συνταξιούχους του Οργανισμού: Αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387, και αυτούς που έχουν καταθέσει αιτήσεις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Δηλαδή 13 Μαΐου 2016 και μετά.

Για  όσους κατέθεσαν αίτηση μέχρι την 12.5.2016 η εγκύκλιος προβλέπει ότι ο υπολογισμός των συντάξεων θα γίνει με βάση το παλιό καθεστώς, εφόσον όμως έχει γίνει διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας ή κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας για τους αυτοκινητιστές επίσης πρίν την 12.5.2016. Σε περίπτωση που η διακοπή γίνει μετά την 13.5.2016 –έστω και αν η αίτηση κατάθεσης έγινει πρίν την 12.5.2016- ο υπολογισμός θα γίνει με το νέο καθεστώς.

Στην περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί μετά την 13.5.2016, τότε ο υπολογισμός θα γίνει με το νέο τρόπο ανεξάρτητα αν η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας είχε γίνει πρίν την 12.5.2016.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ Παντελής Τάτσης επικοινώνησε με το Διοικητή του ΟΑΕΕ Δημήτρη Τσακίρη, ο οποίος τον ενημέρωσε οτι μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτε στον υπολογισμό των συντάξεων. Για την την έκδοση προσωρινών ή οριστικών αποφάσεων με το νέο καθεστώς του Ν.4387/2016 αναμένονται οδηγίες, όπως προβλέπεται και στην εγκύκλιο.

Η ΠΟΣ ΟΑΕΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε συντονισμό με τις άλλες πανελλαδικές οργανώσεις των συνταξιούχων και το αγωνιστικό κομμάτι της κοινωνίας θα αγωνιστούν «να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος λαιμητόμος», όπως αποφάσισε και το 9ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που έγινε την Πάτρα στις 11.6.2016.

Οι οδηγίες της εγκυκλίου

Η εγκύκλιος 18/2016 δίνει οδηγίες: 

– Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι και 12.5.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4387/2016) σε συσχέτιση:
– Με την ημερομηνία διακοπής
– Κατάθεση επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές
– Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου (για τα αναπηρίας – θανάτου)
– Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 13.5.2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016).
1) α) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται το αργότερο έως τη δημοσίευση του Ν.4387/16 ήτοι έως και 12.5.2016, ασφαλισμένων του Οργανισμού που έχουν διακόψει και τη δραστηριότητα τους (και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών να έχουν υποβάλλει και την επαγγελματική άδεια οδήγησης), κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 5.5.2016, πριν την ισχύ του Ν.4387/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και την 12.5.2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.
β) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ασφαλισμένων του Οργανισμού ως και την 12.5.2016 που όμως διακόπτουν τη δραστηριότητα τους ή και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών υποβάλλουν την επαγγελματική άδεια οδήγησης από 13.5.2016 και μετά, κρίνονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 5.5.2016, πριν την ισχύ του Ν.4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει από 13.5.2016 και μετά, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ προερχόμενος από το πρώην ΤΣΑ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 5.5.2016, πριν την ισχύ του Ν.4387/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και 12.5.2016 αλλά καταθέτει την επαγγελματική άδεια οδήγησης στις 13.5.2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος, για την εφαρμογή του παρόντος θα εξετάζεται η πραγματική ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος στην αρμόδια αρχή.
Αν δηλαδή κατά τα προαναφερόμενα είναι μέχρι τις 12.5.2016 ή από 13.5.2016 και μετά.
2) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του Ν.4387/2016 (από 13.5.2016) κρίνονται με τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα αν η διακοπή είναι πριν τις 12.5.2016 ή μετά.
Εάν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.
Σε περίπτωση επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά την ισχύ του νέου νόμου, κατόπιν διακοπής αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πχ μη λήψη συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, ο υπολογισμός της θα γίνει με τις νέες διατάξεις.
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του Ν.4387/2016, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Για παράδειγμα, διάρκεια συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι 31.12.2016, αίτημα μετατροπής στις 12.5.2016 κρίνεται με το προγενέστερο καθεστώς, ενώ αίτημα μετατροπής στις 13.5.2016 κρίνεται με το νέο καθεστώς.
3) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.3996/2011 που έχουν υποβληθεί έως και 12.5.2016 (χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας), αλλά η διακοπή γίνεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
4) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.3996/2011 με διατήρηση του επαγγέλματος κριτήριο για τον τρόπο υπολογισμού που θα τύχει εφαρμογής είναι μόνο ο χρόνος υποβολής του ανάλογου αιτήματος (αιτήσεις μέχρι και 12.5.2016 παλαιός τρόπος υπολογισμού, αιτήσεις από 13/05/2016 νέος τρόπος υπολογισμού).
5) Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, που ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι και την 12.5.2016 και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας, κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
Για παράδειγμα:
– θάνατος ασφαλισμένου 12.5.2016 και αίτηση 12.5.2017, έναρξη συνταξιοδότησης 1.6.2016 κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο
– θάνατος ασφαλισμένου 12.5.2016 και αίτηση 12.6.2017, έναρξη συνταξιοδότησης 1.7.2016 κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
– θάνατος ασφαλισμένου 13.5.2016, έναρξη συνταξιοδότησης 1.6.2016 κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.3863/2010, όπως ισχύουν, καταργούνται σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4387/2016. Επομένως, αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα εξεταστούν με προγενέστερο καθεστώς νοείται αυτό που ίσχυε 31.12.2014.
Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση ως υποβολή αίτησης νοείται η αίτηση με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τέλος, για την έκδοση προσωρινών ή οριστικών αποφάσεων με το νέο καθεστώς του Ν.4387/2016 θα αναμένετε οδηγίες.